inner-banner

मुंबई महानगर प्रदेशाची माहिती

मुंबई महानगर प्रदेशाचे (मुं.म.प्र.) क्षेत्र सुमारे ६३२८ चौ.कि.मी. असून त्यामध्ये बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी- निजामपूर, वसई-विरार, मिरा भाईंदर आणि पनवेल या ९ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर, माथेरान,कर्जत, खोपोली, पेण, उरण, अलिबाग व पालघर या ९ नगरपरिषदा, खालापूर नगर पंचायत, तसेच ठाणे, रायगड व पालघर जिल्हयांतील १००० चे वर खेडी यांचा समावेश आहे. सदर मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण जबाबदार आहे.

बृहन्मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशाची माहिती
1. भौगोलिक क्षेत्र (जीआयएस प्रणाली नुसार)
बृहन्मुंबई (चौ.कि.मी.): ४३७
मुंबई महानगर प्रदेश (चौ.कि.मी.) : ६३२८
2. लोकसंख्या आकडे (लाखात) २०११ च्या जनगणनेनुसार   
महानगरपालिका
1 बृन्मुंबई महानगरपालिका १२४.४२
2 ठाणे महानगरपालिका १८.४१ 
3 कल्यान- डोंबिवली महानगरपालिका १५.१८ 
4 उल्हासनगर महानगरपालिका ५.०६
5 मिरा भाईंदर महानगरपालिका ८.०९ 
6 भिवंडी–निजामपूर महानगरपालिका ७.०९  
7 नवी मुंबई महानगरपालिका ११.२
8 वसई- विरार शहर महानगरपालिका १२.२२
9 पनवेल महानगरपालिका ५.०९
नगरपरिषदा
1 अंबरनाथ नगरपरिषद २.५३ 
2 कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषद १.७४  
3 अलिबाग नगरपरिषद ०.२१ 
4 पेण नगरपरिषद ०.३८ 
5 उरण नगरपरिषद ०.०४ 
6 माथेराण नगरपरिषद ०.७१
7 खोपोली नगरपरिषद ०.०३
8 कर्जत नगरपरिषद ०.६९
9 पालघर नगरपरिषद  
नगर पंचायत
1 खालापूर ०.०६    
उर्वरित मुं.म.प्र २२.२
एकूण २३५.९८