inner-banner

प्रशासन

sanjay

डॉ. संजय मुखर्जी, भा.प्र.से.
महानगर आयुक्त,
प्रशासन विभाग

Ashwin Mudgal

श्री. अश्विन अ. मुदगल, भा.प्र.से.
अतिरिक्त महानगर आयुक्त-II,
प्रशासन विभाग

महानगर आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली सर्व प्रशासकीय बाबी हाताळल्या जात असून, प्रशासन विभागांतर्गत खालील अधिकाऱ्यांच्या मार्फत महत्त्वाची नमूद केलेली कामे खालीलप्रमाणे आहेत :-

1) सचिव, कार्यकारी समिती (SEC) – प्राधिकरण, कार्यकारी समिती सभा, विधानमंडळ कामकाज आणि कार्यालयीन लेखनसामुग्री व इतर
2) कर्मचारीवर्ग अधिकारी (PO) – कर्मचाऱ्यांसाठी सुविधा/ माहितीचा अधिकार/ नागरीकांची सनद
3) प्रशासकीय अधिकारी (AO) – नेमणूका, पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, कंत्राटी पध्दतीवरील व बाह्यसेवेमार्फत कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे.

Admin Department Marathi

अ) आस्थापना

 • नियुक्ती
  • कायमस्वरुपी पध्दती
  • प्रतिनियुक्ती आणि
  • कंत्राटी पध्दत
  • बाहय सेवेमार्फत
 • पदोन्नती
 • बदली
 • शासकीय निवास स्थानाचे वितरण
 • घर बांधणी अग्रीम, स्कुटर/मोटर सायकल अग्रीम, संगणक अग्रीम इत्यादींना मंजूरी
 • वैद्यकिय देयके आणि विशेष वैद्यकिय देयके मंजूरी
 • सेवाविषयक बाबी – सेवाज्येष्ठता यादी, आरक्षण धोरण, सेवाप्रवेश नियम इ.
 • रजा, विशेष रजा, रजा प्रवास सवलत
 • गट उपदान, अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी आणि गट विमा योजना
 • कर्मचारी कुटुंब सुरक्षा योजना

(ब) बैठक कक्ष –

 • बैठका –
  • प्राधिकरणाच्या व कार्यकारी समितीच्या बैठकीत सादर करावयाची कार्यसूची तयार करणे
  • दोनही बैठकीचे इतिवृत्त
 • अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे –
  • प्राधिकरण
  • कार्यकारी समिती आणि
  • महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान संस्था
 • झेरॉक्स मशिन आणि पेपर्स यांची खरेदी

​(क) सचिव कक्ष

 • विधिमंडळ कामकाजावर देखरेख ठेवणे
 • केंद्र सरकार व संसदीय पत्रव्यवहार : लोकसभा आणि राज्यसभा
 • वार्षिक अहवाल
 • जाहिरात एजन्सीची नियुक्ती

(ड) लेखन सामग्री

 • कार्यालयीन / लेखन सामग्री
 • कर्मचारी वाहन (कार्यालय/भाडेतत्वावरील वाहने)
 • दूरध्वनी / मोबाईल
 • अन्य अनुषंगिक सहाय्य
Extension of earlier advertisement Dt.15th March 2024
Sr.No. Title Download/Details
1 Extension of earlier advertisement Dt.15th March, 2024 (4.47 MB)
Advertisement for the post of Chief Engineer S and T on Selection/deputation Basis.
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement for the post of Chief Engineer (S&T) on Selection/deputation Basis. (4.75 MB)
Advertisement for the post of Deputation basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement for the post of Deputation basis (3.38 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Executive & Non- Executive Posts.
Sr.No. Title Download/Details
1 Corrigendum No.1 (411.79 KB)
2 Appointment for the post of Civil & IT post (1.4 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Executive and Non-Execuitve Posts.
Sr.No. Title Download/Details
1 Corrigendum No.1 (84.24 KB)
2 Appointment for the post of AM (Civil), SSE (Civil), SE(Civil), Store Supervisor, Station Manager, Chief Traffic Controller, SSE (E&M), SE (E&M), SSE (IT) and SE (IT). (1.36 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Executive Posts.
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of Director (Finance), Director (Maintenance), General Manager (Maintenance). (1.76 MB)
Advertisement for the post of General Manager(O&S), Chief Fire Officer.
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of General Manager(O&S), Chief Fire Officer. (1.3 MB)
Advertisement for the post of Chief Engineer (S&T)
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement for the post of Chief Engineer (S&T) (4.21 MB)
MMMOCL Recruitment : List of Selected Candidates for Executive & Non Executive Posts (Interview Based)
Sr.No. Title Download/Details
1 List of Selected Candidates in response to advertisement Dated 15th Feb, 2022 - Section Engineer (102.12 KB)
2 List of Selected Candidates in response to advertisement Dated 30th Dec, 2021 - Chief Traffic Controller / Operation Scheduler / Supervisor (Customer Relation) (102.52 KB)
3 List of Selected Candidates in response to advertisement Dated 18th Dec, 2021 - Assistant Manager (Business Development) / Fire Officer / Commercial Supervisor (Business Development) (102.48 KB)
4 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 05th Oct, 2021 - Assistant Manager (Material Management) (100.41 KB)
5 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 17th Sept, 2021 - Chief Fire Officer (100.35 KB)
6 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 24th June, 2021 - Manager (Training) (100.34 KB)
7 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 09th June, 2021 - Assistant Manager (Media) (100.36 KB)
8 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 23rd April, 2021 - Manager (P/Way) (100.11 KB)
Detailed Advertisement for the post of "Director (Systems)"
Sr.No. Title Download/Details
1 Application Form. (825.01 KB)
2 NOC (402.4 KB)
3 Small Family Declaration (438.95 KB)
4 Self Attestation Form (362.69 KB)
5 CORRIGENDUM NOTIFICATION. (1.18 MB)
6 Detailed Advertisement (Marathi and English). (2.95 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Executive and Non-Execuitve Posts.
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of AM (Civil), SSE (Civil), SE(Civil), Store Supervisor, Station Manager, Chief Traffic Controller, SSE (E&M), SE (E&M), SSE (IT) and SE (IT). (1.36 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Executive and Non-Execuitve Posts.
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of General Manager (HR), Manager (Finance), Administrative Officer, Assistant Manager (HR), Senior Section Engineer (S&T) and Section Engineer (565.25 KB)
Advertisement for the post on contract basis.
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement for the post on contract basis. (4.71 MB)
Advertisement for the Technical post on deputation.
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement for the Technical post on deputation. (3.51 MB)
Recruitment for the post of "Chief, Transport and Communication Division"
Sr.No. Title Download/Details
1 Recruitment for the post of "Chief, Transport and Communication Division" (3.42 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Executive Post.
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of General Manager (Civil). (891.18 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Executive & Non-Executive Posts on Permanent Basis.
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the posts of General Manager (HR), Section Engineer & Junior Engineer (S&T). (1.28 MB)
MMMOCL Recruitment : List of Selected Candidates for Executive & Non Executive Posts (Interview Based)
Sr.No. Title Download/Details
1 List of Selected Candidates for Executive & Non Executive Posts in response to advertisement Dated 30th April, 2021. (392.85 KB)
2 List of Selected Candidates for Executive & Non Executive Posts in response to advertisement Dated 09th January, 2021. (440.57 KB)
3 List of Selected Candidates for Non Executive Posts in response to advertisement Dated 01st October, 2020. (396.91 KB)
4 List of Selected Candidates for Executive & Non Executive Posts in response to advertisement Dated 31st July, 2020. (410.42 KB)
Advertisement of Appointment of consultant for raising funds
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement of Appointment of consultant for raising funds (784.71 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Various Executive and Non-Executive Posts on permanent basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the posts of Chief Traffic Controller, Operation Scheduler, Station Manager & Supervisor (Customer Relation) (474.36 KB)
MMMOCL Recruitment : Qualified & Experienced System Experts on Contractual Basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Qualified & Experienced System Experts on Contractual Basis (386.12 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Operation)
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of Director (Operation) (546.04 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Dy. General Manager (Operation)
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of Dy. General Manager (Operation) (694.34 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of General Manager (Civil) & Assistant Manager (Material Management)
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of General Manager (Civil) & Assistant Manager (Material Management) (571.7 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Chief Fire Officer & Fire Officer
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Chief Fire Officer & Fire Officer (594.9 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Operation) & Dy. General Manager (Operation)
Sr.No. Title Download/Details
1 Corrigendum No. 01 for the post of Director (Operation) (58.47 KB)
2 Appointment for the post of Director (Operation) & Dy. General Manager (Operation) (593.25 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Assistant Manager (P/way)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Assistant Manager (P/way) (515.71 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Consultant (Private Secretary) (PS)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Consultant (Private Secretary) (PS) (932.96 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Assistant Manager (Material Management)
Sr.No. Title Download/Details
1 Corrigendum No. 01 for the post of Assistant Manager (Material Management) (42.42 KB)
2 Appointment for the post of Assistant Manager (Material Management) (741.42 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Operation) & Dy. General Manager (Operation)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Operation) & Dy. General Manager (Operation) (590.32 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Manager (Training)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Manager (Training) (916.26 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of OSD Civil
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of OSD Civil (473.95 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Assistant Manager (Media)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Assistant Manager (Media) (797.26 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of AM (P/Way) & Manager (Training)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of AM (P/Way) & Manager (Training) (519.63 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Advisor (Finance)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Advisor (Finance) (424.36 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of AM (Operation) and Supervisor (Customer Relation)
Sr.No. Title Download/Details
1 Click here to view the Detailed Advertisement [AM (Operation) & Supervisor (Customer Relation)] (507.05 KB)
2 Online Registration Details
3 Click here for Application Form Login Details
Advertisement for filling the vacant post of "Chief, Transport & Communications " on Selection basis in Mumbai Metropolitan Region Development Authority
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement for filling the vacant post of "Chief, Transport & Communications " on Selection basis in Mumbai Metropolitan Region Development Authority (340.72 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Manager (P/Way) & Assitant Manager (P/Way)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Manager (P/Way) & Assitant Manager (P/Way) (991.19 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Advisor (P Way)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Advisor (P Way) (383.54 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of General Manager (HR)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of General Manager (HR) (537.38 KB)
MMMOCL Recruitment : CBT Based List of Selected Candidates for Non-Executive Posts (Phase - II)
Sr.No. Title Download/Details
1 Helper (415.3 KB)
2 Jr. Engineer (416.64 KB)
3 Technician - I (420.46 KB)
4 Technician (Civil - I) (407.87 KB)
5 Technician (Civil - II) (416.44 KB)
6 Technician (E&M - I) (414.92 KB)
7 Technician (E&M - II) (417.16 KB)
8 Technician (S&T - I) (408.89 KB)
9 Technician (S&T - II) (474.25 KB)
10 Traffic Controller (417.88 KB)
11 Train Operator (Shunting) (415.92 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Advisor (Security) & AM (P way)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Advisor (Security) & AM (P way) (558.14 KB)
Recruitment for the post of Assistant Legal Adviser
Sr.No. Title Download/Details
1 Recruitment for the post of Assistant Legal Adviser (2.18 MB)
MMMOCL Recruitment : Waiting List for Non-Executive Posts (Phase - I)
Sr.No. Title Download/Details
1 Commercial Assistant (413.71 KB)
2 Finance Assistant (412.18 KB)
3 Helper (421.02 KB)
4 HR Assistant - II (413.79 KB)
5 Junior Engineer (435.82 KB)
6 Station Controller (463.21 KB)
7 Technician - I (411.53 KB)
8 Technician (Civil - II) (430.75 KB)
9 Technician (E&M - I) (416.35 KB)
10 Technician (E&M - II) (421.93 KB)
11 Technician (S&T - II) (464.61 KB)
12 Junior Engineer (S&T) (415.44 KB)
13 Safety Supervisor - II (415.8 KB)
14 Junior Engineer (Stores) (418.61 KB)
Appointment of Various Executive and Non-Executive Posts on permanent basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment of Various Executive and Non-Executive Posts on permanent basis (146.32 KB)
Empanelment to fill up following posts purely on CONTRACT basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Empanelment to fill up following posts purely on CONTRACT basis (2.86 MB)
Recruitment for the post of Senior Community Development Officer
Sr.No. Title Download/Details
1 Recruitment for the post of Senior Community Development Officer (850.31 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Advisor (Horticulture) & Consultant (Horticulture)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Advisor (Horticulture) & Consultant (Horticulture) (367.15 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance) (588.34 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Dy. General Manager (PST)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Dy. General Manager (PST) (473.57 KB)
MMMOCL Recruitment : List of Selected Candidates for Non Executive Posts in response to advertisement Dated 19/03/2020 (Interview Based)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : List of Selected Candidates for Non Executive Posts in response to advertisement Dated 19/03/2020 (62.76 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance) (610.5 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of OSD (HR)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of OSD (HR) (403.69 KB)
Recruitment for the Post of "Chief Planning"
Sr.No. Title Download/Details
1 Marathi & English Advertisement (195.44 KB)
2 Application Form (161.16 KB)
3 NOC Letter (65.71 KB)
4 Self-attestation form (57.78 KB)
5 Small Family Declaration (34.48 KB)
Recruitment for the post of Director (System) on Deputation/Permanent basis.
Sr.No. Title Download/Details
1 Corrigendum (170.53 KB)
2 Marathi & English Advertisement. (2.74 MB)
3 Application Form (989.63 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of AM (PST) and AM (P way)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of AM (PST) and AM (P way) (416.47 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of SSE (E&M) and SE (E&M)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of SSE (E&M) and SE (E&M) (459.52 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of General Manager (Operation & Safety)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of General Manager (Operation & Safety) (455.71 KB)
MMMOCL Recruitment : Revised List of Selected Candidates for Non-Executive Posts (CBT Based)
Sr.No. Title Download/Details
1 Helper (473.54 KB)
2 Jr. Engineer (476.99 KB)
3 Jr. Engineer (Stores) (472.79 KB)
4 Station Controller (486.73 KB)
5 Technician (Civil) - II (475.5 KB)
6 Technician (E&M) - II (474.06 KB)
7 Technician (S&T) - II (486.33 KB)
8 Technician - I (473.85 KB)
9 Technician - II (522.35 KB)
10 Traffic Controller (471.97 KB)
11 Train Operator (Shunting) (474.85 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Dy. General Manager (Rolling Stock) post on permanent basis.
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment of Dy. General Manager (Rolling Stock) post on permanent basis. (455.93 KB)
Recruitment for the post of Director (System) on Deputation/Permanent basis.
Sr.No. Title Download/Details
1 Marathi & English Advertisement (2.71 MB)
2 Application Form (1.28 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of DGM and AM Posts on permanent basis
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment of DGM and AM Posts on permanent basis (265.19 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment of Information Technology (IT) Posts on permanent basis
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment of Information Technology (IT) Posts on permanent basis (799.76 KB)
Recruitment for the Post of "Chief Transports & Communications"
Sr.No. Title Download/Details
1 Recruitment for the Post of "Chief Transports & Communications" (441.64 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Consultant Private Secretary (PS)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Consultant Private Secretary (PS) (1.22 MB)
MMMOCL Recruitment : MMMOCL invite for filling Non-Executive Posts on permanent basis (CBT Based)
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (863.51 KB)
2 Syllabus (115.81 KB)
3 Hall Ticket (For 27th & 28th August 2020 CBT Exam) Details
4 Online Registration Details
5 Application Form Login Details
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance) (501.52 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Maintenance)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Maintenance) (471.37 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Manager (Commercial)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Manager (Commercial) (757.91 KB)
MMMOCL Recruitment : List of Selected Candidates for Non-Executive Posts (Interview Based)
Sr.No. Title Download/Details
1 List of Selected Candidates for Non-Executive Posts (Interview Based). Corrigendum No. 01 (81.07 KB)
2 ​List of Selected Candidates for Non-Executive Posts (Interview Based) (97.4 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance) (494.51 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the Non-Executive Posts
Sr.No. Title Download/Details
1 Corrigendum No. 02 for Non-Executive posts (226.6 KB)
2 Corrigendum No. 01 for Non-Executive posts (Date of Extension) (184.16 KB)
3 Appointment for the Non-Executive Posts (1.22 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the Executive Post
Sr.No. Title Download/Details
1 Corrigendum No. 01 for the post Asst. Manager (Station Operation) (85.64 KB)
2 Appointment for the Executive Post (380.85 KB)
Recruitment for the Post of "Driver"
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (1.74 MB)
2 Application form (1001.46 KB)
3 Self Attestation form (77.01 KB)
4 Small Family Declaration form (520.74 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Operation)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Operation) (347.33 KB)
Skill Test for the Post of STENO TYPIST
Sr.No. Title Download/Details
1 Skill Test for the Post of STENO TYPIST (148.37 KB)
MMMOCL Recruitment : Psychometric Aptitude Test (PAT), January 22nd-24th 2020
Sr.No. Title Download/Details
1 Mock Test Details
Recruitment for the Post of "Chief Transport & Communication"
Sr.No. Title Download/Details
1 Marathi & English Advertisement (154.4 KB)
2 Application Form (69.56 KB)
3 Noc Letter (16.26 KB)
4 Self-Declaration form (57.78 KB)
5 Small Family Declaration (34.48 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of GM (Operation) & GM (Maintenance)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of GM (Operation) & GM (Maintenance) (823.92 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Directors, GM & DGM
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of Directors, GM & DGM (589.28 KB)
2 Appointment for the post of DGM (S&T). Corrigendum No. 01 (38.08 KB)
Recruitment of Retired Govt./PSU officers/Employees on Contract basis.
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (330.34 KB)
2 Retired ruling (156.02 KB)
Recruitment for the Engineering cadres on Deputation/Permanent basis.
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (2.51 MB)
2 Recruitment Rules (672.96 KB)
3 Application Form (1.7 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Directors, GM/DGM/AM
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Directors, GM/DGM/AM (239.03 KB)
Advertisement for filling up posts purely on CONTRACT basis (RETIRED)
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement for filling up posts purely on CONTRACT basis (RETIRED) (447.02 KB)
Detailed advertisement for filling various Engineering posts.
Sr.No. Title Download/Details
1 Detailed advertisement for filling various Engineering posts. (4.51 MB)
MMMOCL Recruitment : MMMOCL invite for filling Non-Executive posts on permanent basis
Sr.No. Title Download/Details
1 The Applications are invited for filling Non-Executive posts on permanent basis. Corrigendum No. 01 (27.86 KB)
2 MMMOCL invite for filling Non-Executive posts on permanent basis (200.65 KB)
3 Syllabus for Non-Executive Posts where online exam is to be conducted (248.32 KB)
4 Login link for Hall Ticket Details
5 Online Registration Details
6 Application Form Login Details
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance) (501.52 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Manager (Commercial)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Manager (Commercial) (757.91 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Maintenance)
Sr.No. Title Download/Details
1 MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Maintenance) (471.37 KB)
MMMOCL Recruitment : List of Selected Candidates for Non-Executive Posts (Interview Based)
Sr.No. Title Download/Details
1 List of Selected Candidates for Non-Executive Posts (Interview Based). Corrigendum No. 01 (81.07 KB)
2 ​List of Selected Candidates for Non-Executive Posts (Interview Based) (97.4 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Finance)
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of Director (Finance) (494.51 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the Non-Executive Posts
Sr.No. Title Download/Details
1 Corrigendum No. 02 for Non-Executive posts (226.6 KB)
2 Corrigendum No. 01 for Non-Executive posts (Date of Extension) (184.16 KB)
3 Appointment for the Non-Executive Posts (1.22 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the Executive Post
Sr.No. Title Download/Details
1 Corrigendum No. 01 for the post Asst. Manager (Station Operation) (85.64 KB)
2 Appointment for the Executive Post (380.85 KB)
Recruitment for the Post of "Driver"
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (1.74 MB)
2 Application form (1001.46 KB)
3 Self Attestation form (77.01 KB)
4 Small Family Declaration form (520.74 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Director (Operation)
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of Director (Operation) (347.33 KB)
Skill Test For The Post Of Steno Typist
Sr.No. Title Download/Details
1 Skill Test For The Post Of Steno Typist (148.37 KB)
MMMOCL Recruitment : Psychometric Aptitude Test (PAT), January 22nd-24th 2020
Sr.No. Title Download/Details
1 Click here for Mock Test Details
Recruitment for the Post of "Chief Transport & Communication"
Sr.No. Title Download/Details
1 Marathi & English Advertisement (154.4 KB)
2 Application Form (69.56 KB)
3 Noc Letter (16.26 KB)
4 Self-Declaration form (57.78 KB)
5 Small Family Declaration (34.48 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of GM (Operation) & GM (Maintenance)
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of GM (Operation) & GM (Maintenance) (823.92 KB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Directors, GM & DGM
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of Directors, GM & DGM (589.28 KB)
2 Appointment for the post of DGM (S&T). Corrigendum No. 01 (38.08 KB)
Recruitment of Retired Govt./PSU officers/Employees on Contract basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (330.34 KB)
2 Recruitment Rules (156.02 KB)
Recruitment for the Engineering cadres on Deputation/Permanent basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (2.51 MB)
2 Recruitment Rules (672.96 KB)
3 Application Form (1.7 MB)
MMMOCL Recruitment : Appointment for the post of Directors, GM/DGM/AM
Sr.No. Title Download/Details
1 Appointment for the post of Directors, GM/DGM/AM (239.03 KB)
Advertisement for filling up posts purely on Contract basis (Retired)
Sr.No. Title Download/Details
1 Click Here For Advertisement For Filling Up Posts Purely On Contract Basis (Retired) (447.02 KB)
Detailed advertisement for filling various Engineering posts
Sr.No. Title Download/Details
1 Click here for the complete advertisement & proforma for application (4.51 MB)
MMMOCL Recruitment : MMMOCL invite for filling Non-Executive posts on permanent basis
Sr.No. Title Download/Details
1 The Applications are invited for filling Non-Executive posts on permanent basis. Corrigendum No. 01 (27.86 KB)
2 MMMOCL invite for filling Non-Executive posts on permanent basis (200.65 KB)
3 Syllabus for Non-Executive Posts where online exam is to be conducted (248.32 KB)
4 Login link for Hall Ticket Details
5 Click here for Online Registration Details
6 Click here for Application Form Login Details
MMMOCL Recruitment : Application invited for filling Executive Post on permanent basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Application invited for filling Executive Post on permanent basis Corrigendum No. 01 (44 KB)
2 Application invited for filling Executive Post on permanent basis Corrigendum No. 02 (30.41 KB)
3 Application invited for filling Executive Post on permanent basis (146.32 KB)
Recruitment For the Post of "Chief Transport & Communication" From 30/07/2019 to 19/08/2019
Sr.No. Title Download/Details
1 Small Family Declaration (32.03 KB)
2 Advertisement (Marathi & English) (151.8 KB)
3 Application Form (68.54 KB)
4 NOC Letter (16.26 KB)
5 Self-attestation form (57.78 KB)
Detailed Advertisement Dated 3rd June, 2019 regarding inviting application for the post of Managing Director , MMM (M3) OCL.
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (English) (1.35 MB)
Recruitment For the Post of "Transportation Engineer"
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (109.96 KB)
2 Syllabus for the post of Transportation Engineer (458.26 KB)
3 Advertisement (Marathi & English) (109.96 KB)
Advertisement for the post of Director (Systems)
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (2.88 MB)
2 Application Form (1.4 MB)
Invitation for Empanelment of Graphic Designers
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (English) (185.07 KB)
Recruitment For the Post of "Dy. Accountant and Telephone Operator" Dated 22th May, 2018 and 11th June, 2018 respectively
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (2.31 MB)
2 Corrigendum for the post of "Dy. Accountant" (114.67 KB)
3 Revised Advertisement (Marathi & English) (2.16 MB)
4 Syllabus for the post of Dy. Accountant (500.94 KB)
5 Syllabus for the post of Telephone Operator (551.48 KB)
6 Login link for Hall Ticket Details
7 Login link Details
Job Opening for Secretary of Mumbai Metropolitan Region - Environment Improvement Society & Heritage Conservation Society"
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (English) (336.09 KB)
Advertisement for the post of "Chief Engineer (Civil)-Metro, Chief Engineer-Signaling & Telecommunication and Dy Engineer (Mechanical)"
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (0 बाइट्स)
Vacancy notice for the post of 1) Chief Engineer (S&T); 2) Chief Engineer (Track) on deputation
Sr.No. Title Download/Details
1 Click here for the complete vacancy notice & proforma for application (112.13 KB)
Detailed Advertisement Dated 07th December 2017 regarding "Deputy Planner" with their Syllabus
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (145.06 KB)
2 Syllabus (65.86 KB)
3 Login link Details
Detailed advertisement for the post of Filling up Vacancies of Chief Engineer / Addl. Chief Engineers / Dy. Chief Engineers on Deputation Basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Click here for the complete advertisement & proforma for application (667.06 KB)
Online Exam for the post of Executive Engineer, Dy. Engineer-I, Jr. Engineer, Land Surveyor and Court Clerk
Sr.No. Title Download/Details
1 Click here for Mock link (for the Exam dated 22.12.2017) Details
Recruitment of Retired Officers/Employees from Govt./Semi Govt/PSU in MMRDA w.r.t. GoM GR Dated 17-12-2016 on Contract Basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Detailed Advertisement with Prescribed Form/Format & GR (1.57 MB) (1.57 MB)
Recruitment of Retired Officers/Employees from Govt/Semi Govt/PSU in MMRDA w.r.t. GoM GR Dated 17-12-2016 on Contract Basis
Sr.No. Title Download/Details
1 Detailed Advertisement with Prescribed Form/Format & GR (6.34 MB)
Detailed Advertisement Dated 27th September 2017 regarding Executive Engineer (Information & Technology)
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (1.76 MB)
2 Click here for Registration Details
3 Click here for Application Login Details
Detailed Advertisement Dated 11th September 2017 regarding Land Surveyor & Court Clerk
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (199.32 KB)
2 Syllabus (365.44 KB)
3 Click here for Online Registration Details
4 Click here for Application Form Login Details
Detailed advertisement for Director (Systems), Director (Projects/Works), CE (Track), CE (Electrical) & CE (S&T)
Sr.No. Title Download/Details
1 Detailed Advertisement (2.47 MB)
2 Application Form (608.38 KB)
3 Undertaking (272 KB)
4 Declaration (480.63 KB)
Detailed Advertisement Dated 3rd August 2017 regarding 16 Technical Posts
Sr.No. Title Download/Details
1 Advertisement (Marathi & English) (2.65 MB)
2 Syllabus & Criteria - Exam for the post of Executive Engineer, Dy. Engineer-I & Dy. Engineer-II/Junior Engineer : Track, Electrical and Signalling & Telecommunication (268.4 KB)
3 Click here for Online Registration Details
4 Click here for Application Form Login Details
Office Technical Assistant - Metro : Exam Dated 29.07.2017
Sr.No. Title Download/Details
1 Syllabus (6.63 KB)
2 Click here for Hall Ticket Details
Advt. for the post of Addl. Chief (Urban Design)
Sr.No. Title Download/Details
1 Advt. Dated 27th April 2017 (85.48 KB)
Advertisement for the post of Computer Operator cum Clerk
Sr.No. Title Download/Details
1 Advt (103.42 KB)
2 Syllabus (166.35 KB)
3 Click here for Hall Ticket Details
Advertisement for the post of Executive Engineer (IT), Executive Engineer (WSRM), Dy. Engineer Grade-I (IT) & Dy. Engineer Grade-I (WSRM)
Sr.No. Title Download/Details
1 Advt. Dated 12th August 2016 (149.33 KB)
Selection List for the Post of Director (System).
Sr.No. Title Download/Details
1 List of Selected Candidate in response to advertisement dated 02nd November, 2022 for the post of Director (System) (196.8 KB)
MMMOCL Recruitment : List of Selected Candidates for Executive & Non Executive Posts (Interview Based)
Sr.No. Title Download/Details
1 List of Selected Candidates in response to advertisement Dated 30th Dec, 2021 - Chief Traffic Controller / Operation Scheduler / Supervisor (Customer Relation) (102.52 KB)
2 List of Selected Candidates in response to advertisement Dated 18th Dec, 2021 - Assistant Manager (Business Development) / Fire Officer / Commercial Supervisor (Business Development) (102.48 KB)
3 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 05th Oct, 2021 - Assistant Manager (Material Management) (100.41 KB)
4 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 17th Sept, 2021 - Chief Fire Officer (100.35 KB)
5 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 24th June, 2021 - Manager (Training) (100.34 KB)
6 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 09th June, 2021 - Assistant Manager (Media) (100.36 KB)
7 List of Selected Candidate in response to advertisement Dated 23rd April, 2021 - Manager (P/Way) (100.11 KB)
8 List of Selected Candidates in response to advertisement Dated 15th Feb, 2022 - Section Engineer (102.12 KB)
MMMOCL Recruitment: Selection List of Online Examination for Non-Executive Posts (Group C & D) of advertisement dated 09th September 2019 and 26th June 2020
Sr.No. Title Download/Details
1 Safety Supervisor-II (77.63 KB)
2 Station Controller (123.71 KB)
3 Train Operator (Shunting) (89.63 KB)
4 Traffic Controller (87.79 KB)
5 Junior Engineer (101.71 KB)
6 Junior Engineer (S&T) (78.53 KB)
7 Junior Engineer (Stores) (84.06 KB)
8 Technician-I (102.64 KB)
9 Technician-II (198.94 KB)
10 Technician (E&M)-I (78.75 KB)
11 Technician (E&M)-II (91.46 KB)
12 Technician (Civil)-I (90.57 KB)
13 Technician (Civil)-II (95.78 KB)
14 Technician (S&T)-II (122.82 KB)
15 Helper (155.06 KB)
16 Commercial Assistant (75.47 KB)
Selection List for the Post of Senior Community Development Officer
Sr.No. Title Download/Details
1 Selection List for the Post of Senior Community Development Officer (54.42 KB)
Selection And Waiting List For The Post Of Steno Typist
Sr.No. Title Download/Details
1 Selection And Waiting List For The Post Of Steno Typist (582.78 KB)
MMMOCL Recruitment : Result of the Online Examination for Non-Executive Posts : Exam Date - 27th & 28th August 2020 (Phase - II)
Sr.No. Title Download/Details
1 Technician (559.6 KB)
2 Technician (Civil) - I (432.15 KB)
3 Technician (Civil) - II (398.13 KB)
4 Technician (S&T) - I (424.76 KB)
5 Technician (S&T) - II (396.62 KB)
6 Technician (E&M) - I (386.22 KB)
7 Technician (E&M) - II (404.74 KB)
8 Train Operator (Shunting) (421.81 KB)
9 Junior Engineer (Store) (581.18 KB)
10 Traffic Controller (420.51 KB)
11 Helper (414.14 KB)
MMMOCL Recruitment - Result of the Psychometric Aptitude Test (PAT)
Sr.No. Title Download/Details
1 Click here to view the Psychometric Aptitude Test (PAT) Result (468.45 KB)
MMMOCL Recruitment - Result of the Online Examination for Non-Executive Posts
Sr.No. Title Download/Details
1 Result of Selection to the post of "Executive Engineer, Dy. Engineer and Junior Engineer - Signalling & TeleCommunication, Track and Electrical (1.96 MB)
2 Result of Dy. Planner Exam Dt. 07.07.2016 & 04.08.2016 (129.8 KB)
3 Reservation wise Result of the post of Dy. Planner exam held on 7th June, 2018 (1.31 MB)
4 Result of the post of Land Surveyor exam held on 22nd December, 2017 (153.57 KB)
5 Result of the post of Deputy Planner exam held on 7th June, 2018 (73.97 KB)
6 Result for the post of Executive Engineer, Dy. Engineer-I, Jr. Engineer of Signalling & Telecommunication, Electrical and Track. Exam Dt. 22.12.2017 (297.79 KB)
7 Result of Court Clerk Exam. Dt. 22.12.2017 (350.08 KB)
8 Result of Exam dated 29.07.2017 Office Technical Assistant-Metro (246.62 KB)
9 Selection for the post of Executive Engineer Advt. Dt. 17.04.2016 (146.02 KB)
10 Selection for the post of Deputy Engineer Grade-I Advt. Dt. 17.04.2016 (129.57 KB)
11 Result of Computer Operator cum Clerk Exam Dt. 01.10.2016 (485.29 KB)
12 Result for the post of Telephone operator (350.62 KB)
13 Result for the post of Dy. Accountant (1.11 MB)
14 Selection & Waiting list for the post of " Land Surveyor " exam held on 22nd December, 2017 (264.57 KB)
15 Result for the post of Steno Typist exam held on 8th March, 2019 (716.75 KB)
16 Result for the post of Transport Engineer exam held on 13th June, 2019 (79.98 KB)
17 Selection and Waiting List for the post of Dy. Accountant (492.75 KB)
18 Technician (S&T) – II (1.1 MB)
19 Technician (S&T) – I (297.87 KB)
20 Junior Engineer (S & T) (676.57 KB)
21 Junior Engineer (Stores) (5.3 MB)
22 Junior Engineer (6.87 MB)
23 Safety Supervisor-II (1.49 MB)
24 Station Controller (13.07 MB)
25 Traffic Controller (1017.28 KB)
26 Train Operator (Shunting) (1.1 MB)
27 Helper (1017.83 KB)
28 Technician – I (473.79 KB)
29 Technician – II (6.98 MB)
30 Technician (Civil) – I (289.76 KB)
31 Technician (Civil) – II (1.72 MB)
32 Technician (E&M) – I (357.12 KB)
33 Technician (E&M) – II (1.16 MB)
34 Commercial Assistant (3.58 MB)
35 HR Assistant II (504.49 KB)
36 Finance Assistant (302.63 KB)
37 Result of Selection to the post of "Executive Engineer, Dy. Engineer and Junior Engineer - Signalling & TeleCommunication, Track and Electrical