inner-banner

भूमी व मिळकत

article

डॉ. किरण बापू महाजन
प्रमुख
भूमी आणि मिळकत शाखा

प्राधिकरणाच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन तसेच प्राधिकरणाच्या सर्व जमिनी मालमत्ता इत्यादी विषयक असणारी कार्ये व कर्तेव्ये.

Lands & Estate Marathi (2)

  1. प्राधिकरणाच्या सर्व प्रकल्पांसाठीचे आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन करणे.
  2. शासनाच्या विविध कार्यालयासोबत भूमी विषयक कार्यासाठी समन्वये राखणे.
  3. प्राधिकरणाच्या वितरीत जमिनी संदर्भात भाडेपट्टा करार, भाडेपट्टा विलेख करणे व संबंधित करारामधील तरतूदीनुसार अनुज्ञय असलेल्या परवानगी / ना-हरकत देणे.
  4. प्राधिकरणाच्या जमिनीचे तात्पुरत्या वापरासाठी वितरण करणे जसे प्रदर्शन, आर.एम.सी., कास्टींग यार्ड, साईड ऑफिस, गोडाऊन इत्यादी.
  5. जमिनीची मोजणी, ताबा घेणे, मालमत्तेचे संरक्षण करणे इत्यादी.
  6. प्राधिकरणाच्या ताब्यातील जमिनीच्या संरक्षणासाठी सुरक्षासंस्थेची नेमणूक करणे.
  7. प्राधिकरणाच्या विशेष नियोजन क्षेत्रामध्ये नगर व क्षेत्र नियोजन विभागामार्फत अनधिकृत बांधकामाबाबतची महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम-1966 अंतर्गत पुर्ण केलेल्या प्रकरणामध्ये प्रत्यक्ष निष्कासनाची कामे.
  8. प्रकल्पामधील बाधित अतिक्रमणांचे निष्कासन.
  9. एमएमआरडीएच्या जमीन आणि इस्टेटच्या संरक्षणासाठी एजन्सीची नियुक्ती.
Lands and Estate Cell
Sr. No. Title Download View Image
1 एमएमआरडीएच्या जमीन आणि इस्टेटच्या संरक्षणासाठी एजन्सीची नियुक्ती. एमएमआरडीएच्या जमीन आणि इस्टेटच्या संरक्षणासाठी एजन्सीची नियुक्ती.(61.84 KB) -
2 वाटप केलेल्या जमिनीच्या लीज डीडची अंमलबजावणी, कराराच्या तरतुदींनुसार लीज/पट्टेदार डीड आणि परवानगी एनओसी मंजूर करणे. वाटप केलेल्या जमिनीच्या लीज डीडची अंमलबजावणी, कराराच्या तरतुदींनुसार लीज/पट्टेदार डीड आणि परवानगी एनओसी मंजूर करणे.(55.75 KB) -
3 वाटप केलेल्या जमिनीच्या लीज डीडची अंमलबजावणी, कराराच्या तरतुदींनुसार लीज/पट्टेदार डीड आणि परवानगी एनओसी मंजूर करणे. वाटप केलेल्या जमिनीच्या लीज डीडची अंमलबजावणी, कराराच्या तरतुदींनुसार लीज/पट्टेदार डीड आणि परवानगी एनओसी मंजूर करणे.(2.39 MB) -

प्राधिकरणातील सर्व प्रकल्पाबाबतचे समन्व्य, भूसंपादन, बाधित अतिक्रमणचे निष्कासन व प्रकल्पासाठी आवश्यक शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण, जमिनीची मोजणी, जमिनीचे सिमांकन करणे, भूसंपादनासाठी बाधित जमीन मालक व जमिनीचा ताबा घेणेबाबत संवाद / समन्व्य राखणे इत्यादी.

Following is the list of action taken on Unauthorized Construction's -

Lands and Estate Cell
Sr. No. Title Download View Image
1 60 Villages of Bhiwandi Sub Area 60 Villages of Bhiwandi Sub Area (117.55 KB) -
2 27 Villages of Kalyan-Ambarnath Area 27 Villages of Kalyan-Ambarnath Area(100.87 KB) -

Following are the documents published on this web site in respect of the action taken on unauthorized construction in Kalyan Growth Centre Area of 10 Villages & Bhiwandi Surrounding Notified Area of 60 Villages -

Lands and Estate Cell
Sr. No. Title Download View Image
1 Published advertisement in Newspaper for Public Appeal Published advertisement in Newspaper for Public Appeal(1.31 MB) -
2 Public Appeal - Corrigendum No. 01 Public Appeal - Corrigendum No. 01(61.37 KB) -
3 Public Appeal - Corrigendum No. 02 Public Appeal - Corrigendum No. 02(60.49 KB) -
4 Published advertisement in Newspaper for Public Appeal Published advertisement in Newspaper for Public Appeal(2.05 MB) -
5 List of the cases of unauthorized construction in SPA of Kalyan Growth Centre Area of 10 Villages by Sub Regional Office, Kalyan List of the cases of unauthorized construction in SPA of Kalyan Growth Centre Area of 10 Villages by Sub Regional Office, Kalyan(74.41 KB) -
6 List of the cases of unauthorized construction in SPA of Kalyan Growth Centre Area of 10 Villages by Sub Regional Office, Thane (As on 02.11.2017) List of the cases of unauthorized construction in SPA of Kalyan Growth Centre Area of 10 Villages by Sub Regional Office, Thane (As on 02.11.2017)(23.76 KB) -
7 List of the cases of unauthorized construction in SPA of Bhiwandi Surrounding Notified Area of 60 Villages by Sub Regional Office, Kalyan (As on 02.11.2017) List of the cases of unauthorized construction in SPA of Bhiwandi Surrounding Notified Area of 60 Villages by Sub Regional Office, Kalyan (As on 02.11.2017) (248.95 KB) -
8 List of the cases of unauthorized construction in SPA of Bhiwandi Surrounding Notified Area of 60 Villages by Sub Regional Office, Thane (As on 02.11.2017) List of the cases of unauthorized construction in SPA of Bhiwandi Surrounding Notified Area of 60 Villages by Sub Regional Office, Thane (As on 02.11.2017)(94.94 KB) -
9 Letter send to Commissioner of Police, Thane City & Superintendent of Police, Thane Rural requesting to give Police Protection on priority for demolition of unauthorized constructions in these areas Letter send to Commissioner of Police, Thane City & Superintendent of Police, Thane Rural requesting to give Police Protection on priority for demolition of unauthorized constructions in these areas (7.78 MB) -

Demolition Images of Unauthorized Construction-from the Lands & Estates Cell, MMRDA

Lands and Estate Cell
Sr. No. Title Download View Image
1 Bhiwandi-Savande (Image 1) - Bhiwandi-Savande (Image 1)
2 Bhiwandi-Savande (Image 2) - Bhiwandi-Savande (Image 2)
3 Bhiwandi-Kongaon (Image 1) - Bhiwandi-Kongaon (Image 1)
4 Bhiwandi-Kongaon (Image 2) - Bhiwandi-Kongaon (Image 2)
5 Bhiwandi-Kongaon (Image 3) - Bhiwandi-Kongaon (Image 3)
6 Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 1) - Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 1)
7 Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 2) - Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 2)
8 Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 3) - Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 3)
9 Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 4) - Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 4)
10 Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 5) - Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 5)
11 Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 6) - Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 6)
12 Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 7) - Kalyan Growth Centre Village Kole (Image 7)