inner-banner

प्राधिकरण

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ नुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना दिनांक २६ जानेवारी,१९७५ रोजी झाली. प्राधिकरण हे उच्चतम धोरण ठरविणारी संस्था आहे, जी प्राधिकरणाच्या सर्व कामांवर नियंत्रण ठेवते. प्राधिकरण १७ सदस्यांचे असून त्यामध्ये मा.मंत्री, नगर विकास हे अध्यक्ष आहेत. इतर सदस्यांमध्ये मंत्री, गृहनिर्माण, राज्यमंत्री, नगर विकास, मुंबईचे महापौर, अध्यक्ष, स्थायी समिती, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, २ विधानसभा सदस्य, १ विधान परिषद सदस्य, ३ नगरसेवक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, महापालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, अपर मुख्य सचिव (१), नगर विकास विभाग, अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको हे सदस्य व महानगर आयुक्त हे सदस्य –सचिव आहेत.

माननीय मंत्री

 • Shri. Eknath Shinde
  श्री. एकनाथ शिंदे माननीय मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री व अध्यक्ष, मुं.म.प्र.वि.

प्राधिकरणाचे सदस्य

 • श्री. अतुल सावे
  श्री. अतुल सावे मा.मंत्री, गृहनिर्माण
 • रिक्त
  राज्यमंत्री, नगर विकास (रिक्त)
 • महापौर,(रिक्त)
  महापौर,(रिक्त) बृहन्मुंबई महानगरपालिका
 • श्री ओ पी गुप्ता
  श्री ओ पी गुप्ता मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन
 • डॉ. संजय मुखर्जी
  डॉ. संजय मुखर्जी महानगर आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरण मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
 • श्री. आय.एस. चहल
  श्री. आय.एस. चहल प्रशासक, बृहमुंबई महानगरपालिका
 • श्रीमती. वल्सा नायर सिंग
  श्रीमती. वल्सा नायर सिंग अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन
 • Shri. Aseemkumar Gupta
  श्री. असीमकुमार गुप्ता ​प्रधान सचिव(१), नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
 • श्री विजय सिंघल
  श्री विजय सिंघल व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
 • रिक्त
  विधानसभा सदस्य, (रिक्त)
 • रिक्त
  विधानसभा सदस्य (रिक्त)
 • रिक्त
  विधानपरिषद सदस्य, (रिक्त)
 • रिक्त
  अध्यक्ष, स्थायी समिती,(रिक्त) बृहन्मुंबई महानगरपालिका
 • रिक्त
  नगरसेवक,(रिक्त) बृहन्मुंबई महानगरपालिका
 • रिक्त
  नगरसेवक,(रिक्त) बृहन्मुंबई महानगरपालिका
 • रिक्त
  नगरसेवक,(रिक्त) बृहन्मुंबई महानगरपालिका

निमंत्रित

 • श्रीमती डॉ. रुपाली सातपुते
  श्रीमती डॉ. रुपाली सातपुते प्रशासक जिल्हा परिषद , ठाणे
 • प्रशासक,
  डॉ. भारत बास्टेवाड प्रशासक जिल्हा परिषद रायगड
 • श्री. प्रकाश निकम
  श्री. प्रकाश निकम अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पालघर
 • डॉ. के एच् गोविंद राज
  डॉ. के एच् गोविंद राज प्रधान सचिव (२) नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
 • श्रीमती. मनीषा म्हैसकर
  श्रीमती. मनीषा म्हैसकर अपर मुख्य सचिव, विशेष प्रकल्प, सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन
 • श्री. अनिलकुमार गायकवाड
  श्री. अनिलकुमार गायकवाड व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ
 • महापौर ,(रिक्त)
  महापौर ,(रिक्त) महानगर पालिका
 • महापौर ,(रिक्त)
  महापौर ,(रिक्त) महानगर पालिका
 • महापौर ,(रिक्त)
  महापौर ,(रिक्त) महानगर पालिका
 • अध्यक्ष ,(रिक्त)
  अध्यक्ष ,(रिक्त) नगर परिषद
 • अध्यक्ष ,(रिक्त)
  अध्यक्ष ,(रिक्त) नगर परिषद
 • अध्यक्ष ,(रिक्त)
  अध्यक्ष ,(रिक्त) नगर परिषद