inner-banner

झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण कक्ष

Mohan-G Sonar

श्री. मोहन जी.सोनार
मुख्य,
एस आर ए

मुंबई महानगर प्रदेश विकास अधिनियम, 1974 मधील कलम 17(3) मध्ये सुधारणा केल्याप्रमाणे महानगर आयुक्त, मुंमप्रविप्रा यांना मुंबई महानगर प्रदेश अधिनियमातील कलम 17(1) अन्वये प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरीता "झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण" म्हणून मान्यता देण्यात आली. कलम 17(3) अन्वये महानगर आयुक्त, मुंमप्रविप्रा यांना झोपडपट्टी पुनर्वस्न प्राधिकरणाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये असलेले अधिकारही महानगर आयुक्त यांना प्रदान करण्यात आले. त्यामुळे महानगर आयुक्त, मुंमप्रविप्रा हे "डिम्ड एसआरए" आहेत.

झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रस्तावांची छाननी करणे तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार आणि झोपडपट्टी पुनवर्सन मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे पुढील परवानग्या देण्याचे कार्य प्राधिकरणात स्थापन करण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात येते. सदर योजने अंतर्गत काही अपवादात्म्क स्थित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सोडता बहुतांशी प्राधिकरणाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी खाजगी व मोकळया भुखंडावर झो.पु. योजना मंजूर केल्या आहेत. सदर सदनिका हया खाजगी विकासकामार्फत जमिन व बांधकाम विकास हस्तांतरण हक्क (टिडीआर) या तत्वावर बांधण्यात येतात. त्यामुळे सदर पुनर्वसन सदनिका प्राधिकरणास विनाशुल्क प्राप्त होतात. त्याप्रमाणे आजतागायत महानगर आयुक्त, मुं.म.प्र.वि.प्रा. यांनी मंजूरी दिल्याप्रमाणे 29,970 पुनर्वसन सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आल्या असून 4,136 सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्राधिकरणाला डिम्ड एसआरए म्हणून अधिकार प्राप्त होण्यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी मंजूरी दिलेल्या प्रस्तावापैकी अंदाजे 21, 299 प्रकल्पग्रस्त सदनिका प्राधिकरणामार्फत बांधण्यात आल्या आहेत. याबबातचा सविस्तर तक्ता सोबत जोडला आहे.

Organization Chart
  • झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रस्तावाची छाननी व मान्यता, संमत्ती पत्र (LOI) आराखडे व इमारतींचे नकाशे प्रदान करणे, काम सुरु करण्याचा दाखला व भोगवटी प्रमाणपत्र (OC) देणे.
  • हस्तांतरणीय विकास अधिकार (TDR) चे अनुमोदान करणे.
  • झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जेथे राबविण्यात आल्या आहेत तेथे वेगवेगळया सामाजिक सुविधांचे नियोजन करणे.
  • बांधकामाचा दर्जा व त्यानुसार इमारतींचे बाहय स्वरुप तसेच गळती रोधक साधनांचा वापर इत्यादींबाबत वास्तू विशारदांना सुचना देणे. अभिहस्तांतरण व विकासक आणि मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरण यांच्यातील संमतीपत्राची नोंदणी.
  • मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील संबंधीत इतर विभागांबरोबर पत्र व्यवहार.
  • झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या जागांना भेट देणे.
  • आवश्यक असेल तेव्हा कोर्टात उपस्थित राहणे व ॲफिडेव्हीट करणे.
  • माहितीच्या अधिकाराखाली आलेल्या अर्जांना उत्तर पाठविणे.

Completed S. R. Schemes by MMRDA under Clause 3.11 read with clause 3.5 & 3.19 of Appendix-IV of DCR 33(10) for PAPs

Sr. No. Name & location of S. R. Scheme Name of Developer/Contractor Name of Architect No. of rehab buildings No. of Tenements
1 S. R. Scheme on plot bearing new CTS no. 148B/1 to 148B/10 [old CTS no. 100(pt), 115(pt), 145(pt), 146, 146/1, 146/2, 147 & 148(pt)] of village Goregoan (W), ODC, Mumbai. M/s Adarsha Industrial Estate M/s Purbi Arch. 6 869
2 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 383/9 of village Anik, Chembur. M/s East & West Builders M/s S. V. Thakkar & Associates 6 593
3 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 50(pt), 51(pt), 52(pt) of village Majas, Ajgaonkar plot, Jogeshwari-E, Mumbai. M.M.R.D.A./Patel Engineering M/s Gherji Eastern Ltd. 12 1200
4 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 175A(pt) of village Majas, Poonamnagar, Mumbai. M.M.R.D.A./Golani Bros. M/s City Gold Management Ser. 15 1616
5 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 98/1 to 98/12, 101 to 111 & 149(pt) of village Goregaon (W), ODC, Mumbai. M/s Skyline Const. Co. M/s S. V. Thakkar & Associates 15 2388
6 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 383, 383/1 to 8, 383/10 to 17of village Anik, Chembur, Mumbai. M/s Atithi Developers & Constructers Pvt. Ltd. Dilip Deshmukh 19 1963
7 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 5 and 6 B of village Powai, Mumbai. M/s Lakeview Developers (Hiranandani) Suhas Joshi 1 358
8 S. R. Scheme on land bearing CTS no. 120(pt) of village Hariyali, Kanjurmarg (E), Mumbai. (Phase-I) M.M.R.D.A. M/s SPAN Consultant 8 1036
9 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 257D of village Goregaon, Nirlon Plot, Mumbai. M.M.R.D.A./Classic Const. M/s Uttam Engineering Pvt. Ltd. 4 299
10 S. R. Scheme on land bearing CTS no. 194A(pt) of village Ghatkopar (E), Mumbai. M.M.R.D.A. M/s Shrikhande Consultants 2 196
11 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 223A(pt) of Goregaon, NESCO plot, Mumbai. M.M.R.D.A./Eagle Const Co. M/s Uttam Engineering Pvt. Ltd. 4 281
12 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 1A/9 & 1A/13 of Anik, Bhaktipark, Wadala, Mumbai. M/s Anik Development Corporation M/s S. V. Thakkar & Associates 11 1760
13 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 2B/3, 2B/3/1 to 9 & 4D of village Mankhurd, Tatanagar, Mumbai. M/s Hiranandani - Akruti (JV) M/s City Gold Management Service 26 4040
14 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 2 of village Borla (Ghatkapar-Mankhurd Link Road) Chembur, Mumbai. M/s Natwar Parekh & Co. M/s Techno Arch 35 7331
15 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 591A/1 to 591A/10 (formerly 586, 586/1, 587, 587/1 & 2, 588, 588/1, 589, 589/1, 590, 590/1, 591, 591/1 to 13) of village Kanjur, Kanjurmarg (W), Mumbai. M/s Piramal Holding Ltd. M/s Hafeez Contractor 12 2304
16 S. R. Scheme on land bearing CTS no. 119(pt) of village Hariyali, Kanjurmarg (E), Mumbai. M/s Sonasha Enterprises M/s Matrix 1 608
17 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 301, 1021/A of village Bhandup (W), Mumbai. M/s Anjanikumar & Co. M/s Nandapurkar & Associates 8 1732
18 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 642 (pt), 642/1 to 29 of village Kanjur, Bhandup (W), Mumbai. M/s Hsg. Dev. & Imp. Pvt. Ltd. M/s Bidco Engineering 1 358
19 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 2B/2 (pt) of village Mankhurd, Chembur, Mumbai. M/s Matrubhoomi Granite Pvt. Ltd. M/s G. L. Pangam & Associates 4 234
20 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 551/77-B (pt) of village Nahur, Mulund (W). M/s Middleton Developers M/s Arch. Colloboration 1 256
21 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 46 + 50 to 56 + 58 + 59/13A & 46 + 50 to 56 + 58 + 59/14 of village Goregaon (W), ODC, Mumbai. M/s Esha Constructions M/s Manish Karnik & Associates 5 523
22 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 1427 of village Ekssar at Borivali (W), Mumbai. M/s Saidhara constructions M/s Techno Arch 1 40
23 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 1320A/14 & 15 of village Mulund (E), Mumbai. M/s Mundra Salt & Chemicals Ind. M/s Techno Arch 5 349
24 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 398 (pt) of village Vile Parle (E) (Milan Subway), Mumbai. MMRDA/ Shivam Developers M/s Techno Arch 1 170
      Total 203 30504

Ongoing S. R. Schemes by MMRDA under Clause 3.11 read with clause 3.5 & 3.19 of Appendix-IV of DCR 33(10) for PAPs

Sr. No. Name & location of S. R. Scheme Name of Developer/Contractor Name of Architect No. of rehab buildings No. of Tenements
1 S. R. Scheme on land bearing CTS nos. 247A of village Mandpeshwar, Borivali (W), Mumbai. M/s Integrated Spaces Ltd. M/s Techno Arch 3 357
2 S. R. Scheme on land bearing CTS nos. 47(pt) and 49(pt) of village Malad at Appapada, Malad-E, Mumbai. M/s Ghanwat Developers Pvt. Ltd. M/s Techno Arch 1 296
3 S. R. Scheme on land bearing CTS nos. 16A (pt), 16A/3 to 13 of village Malad at Appapada, Malad-E, Mumbai M/s Pandey-Ghanwat LLP M/s Techno Arch 4 726
4 S. R. Scheme on land bearing CTS no. 120 (pt) of village Hariyali at Kanjurmarg (E), Mumbai. (Phase-II) M/s SPARC Samuday Nirman Sahayak M/s Catapult Realty Consultant 3 915
5 S. R. Scheme on CTS no. 2B/4A of village Mankhurd & CTS No. 4A of village Deonar at Mankhurd, Chembur, Mumbai. (Phase-III) M/s Rehab. Housing Pvt. Ltd. M/s G.L. Pangam & Associates 1 331
6 S. R.Scheme on plot bearing CTS No. 119 (pt) of village Hariyali, Kanjurmarg (E), Mumbai. M/s SPARC Samuday Nirman Sahayak M/s Catapult Realty Consultant 1 103
7 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 138, 138/1 to 8, 139A, 139B & 139C of village Oshiware, ODC, Mumbai. M/s SPARC Samuday Nirman Sahayak M/s Genesis architects 7 1379
8 S. R. Scheme on plot bearing CTS no. 98/1 to 98/12, 101 to 111 & 149(pt) of village Goregaon (W), ODC, Mumbai. M/s Skyline construction co. M/s S.V. Thakkar & Associates 1 124
      Total 21 4231