inner-banner

संपर्क साधा

वांद्रे – कुर्ला संकुल
वांद्रे – कुर्ला संकुल
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
एमएमआरडीए नवीन प्रशासकीय इमारत
ई ब्लॉक बीकेसी, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र 400051
Phone :
+91-22-26594000
Fax No.:
+91-22-2659 1264
ठाणे
ठाणे
उप-प्रादेशिक कार्यालय ठाणे,
बहुउद्देशिय हॉल,
2 रा मजला, ओसवाल पार्क जवळ, पोखरण रोड नं.2, माजिवडा,
ठाणे (प.) - 400 601.
Phone :
+91-22-21712195
Fax No.:
+91-22-25418265
कल्याण
कल्याण
एमएमआरडीए प्रादेशिक कार्यालय,
जुनी महानगरपालिका इमारत,
टिळक चौक,
कल्याण (पश्चिम)
Phone :
+91-0251-2200298
Fax No.:
वडाळा
वडाळा
वडाळा ट्रक टर्मिनस,
ए 1 इमारत, आरटीओ कार्यालयाजवळ,
वडाळा,
मुंबई -400 037
Phone :
+91-22-24062124
Fax No.:
+91-22-24036432
सीआर 2 – कार्यालय
सीआर 2 – कार्यालय
आयनोक्स् थेटर, सीआर 2 – इमारत,
9 वा मजला, बजाज भवन समोर,
नरिमन पॉईंट,
Phone :
+91-22-66151198
Fax No.:
+91-22-66157429