inner-banner

गोराई-मनोरी करमणूक पर्यटन विकास क्षेत्र

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या सुधारीत प्रादेशिक आराखडा 1996-2011 मध्ये पर्यटन विकासासाठी संभाव्य क्षेत्र ओळखून आरक्षित करण्यात आले होते. मुंबई महानगरपालिकेमधील गोराई-मनोरी व मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमधील उत्त्न चौक हे असेच क्षेत्र आहे. प्रादेशिक आराखडयातील शिफरशींनुसार शासनाने गोराई-मनोरी-उत्त्न या क्षेत्रासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची "विशेष नियोजन प्राधिकरण" म्हणून ऑगस्ट्, 2004 मध्ये नियुक्ती केली.

तथापि, मध्यंतरी दिनांक 9 एप्रिल, 2007 ते दिनांक 30 नोव्हेंबर, 2007 या कालावधीसाठी शासनाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (म.प.वि.म.) ची या क्षेत्रासाठी "विशेष नियोजन प्राधिकरण" म्हणून नियुक्ती केली होती आणि आता पुन्हा दिनांक 1 डिसेंबर, 2007 च्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची "विशेष नियोजन प्राधिकरण" म्हणून नियुक्ती केली आहे.

या अधिसूचित क्षेत्रातील भूखंडाच्या विकसनाच्या प्रस्तावांस बांधकाम प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) देण्याबाबतची जबाबदारी महानगर आयुक्तांनी नगर व क्षेत्र नियोजन विभागाकडे सोपविली आहे.

या अहवाल वर्षात अधिसूचीत क्षेत्रातील भूखंडाच्या विकसनासाठी बांधकाम प्रमाणपत्राबाबतीच प्रकरणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यात चर्चा होऊन यात मान्य् झालेल्या पध्दतीनुसार (दिनांक 11 मे, 2005 चे पत्र) तपासण्यात आली व त्यानुसार 3 प्रकरणी प्राथमिक परवानगी, देण्यात आली. गोराई-मनोरी करमणूक पर्यटन विकास क्षेत्रामध्ये विकास परवानगी देताना अहवाल वर्षात अर्जदारांकडून 2,47,032/- इतके विकास शुल्क आकरण्यात आले.

List of Map

Gorai-Manori-Uttan Recreation and Tourism
Sr.No. Title Download/View View Image
1 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Key Map) (3.38 MB) -
2 Manori-Gorai-Uttan Notified Area (Title Map) (17.29 MB) -
3 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 1) (9.92 MB) -
4 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 2) Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 2)
5 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 3) (3.19 MB) -
6 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 4) (12.09 MB) -
7 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 5) (12.91 MB) -
8 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 6) (4.53 MB) -
9 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 7) (11.93 MB) -
10 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 8) (9.81 MB) -
11 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 9) (7.3 MB) -
12 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 10) (11.7 MB) -
13 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 11) (9.23 MB) -
14 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 12) (4.74 MB) -
15 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 13) (13.15 MB) -
16 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 14) (7.32 MB) -
17 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Map - 15) (9.49 MB) -
18 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Sheet No. EP8 PT) (8.02 MB) -
19 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Proposed Land Use Maps (Sheet No. EP2 PT) (7.96 MB) -
20 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Previous Notification (Notification 4) (19.67 MB) -
21 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Previous Notifications (Notification - 1) (3.59 MB) -
22 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Previous Notifications (Notification - 2) (820.9 KB) -
23 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Previous Notifications (Notification - 3 (809.15 KB) -
24 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Notice (Notice) (225.72 KB) -
25 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Notification (Notification) (2.6 MB) -
26 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Development Plan Report (Complete Report) (2.09 MB) -
27 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Development Plan Report (Report Maps) (59.44 MB) -
28 Manori-Gorai-Uttan Notified Area Previous Notice (Notice 1) (19.67 MB) -
29 Manori-Gorai-Uttan Notified Area (Development Control Regulations (DCR)) (5.84 MB) -