inner-banner

नगर व क्षेत्र नियोजन

article (5)

Sc-Deshpandey

श्री. शं. चं. देशपांडे
प्रमुख
नगर व क्षेत्र नियोजन विभाग

शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास खाली नमूद केलेल्या योजनाकरीता "विशेष नियोजन प्राधिकरण" नियुक्त् केले आहे.

प्राधिकरणाच्या नगर व क्षेत्र नियोजन विभागाकडून उक्त क्षेत्रांसाठी विकास योजना तयार करणे, बांधकाम परवानग्या देणे, ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देणे, तटीय व्यवस्थापन आराखडयानुसार सी.आर. झेङ क्लिअरन्ससाठी अहवाल देणे, विकास प्रस्ताव अभिप्राय, विकासासंबंधी स्थानिक प्राधिकरणा बरोबर समन्वय साधणे ही कामे पाहिली जातात.

Town-Country-Planning

Town & Country Planning Marathi

Town-Country-Planning

विभागाची कार्ये

नगर व क्षेत्र नियोजन विभागाची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रांसाठी विकास योजना तयार करते
  • विकास परवानग्या जारी करतात, ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी)
  • सीआरझेड, डी.पी.बाबत स्पष्टीकरण देते.
  • जमीन वापर सुधारणा प्रस्तावांवर प्रक्रिया करणे.